De AHK vindt het belangrijk dat jij als student veilig en gezond kunt studeren. Er staan daarom niet alleen studentendecanen en vertrouwenspersonen voor je klaar, we hebben ook een studentencoach die jou persoonlijk kan begeleiden. Daarnaast bieden we trainingen aan voor al onze studenten op het gebied van planning en timemanagement en organiseren we een studiegerelateerde stress-/faalangsttraining. Kijk voor meer informatie de Ondersteuning tijdens je studie op MyAHK.

Studeren doe je bij de AHK in een sociaal veilige omgeving. Om deze te waarborgen hanteren we een gedragscode en een klachtenregeling seksuele intimidatie en agressie. Kijk voor meer informatie op Sociale veiligheid op MyAHK. De gedragscode sociale veligheid (pdf) vind je hier.

Studentendecaan

De studentendecaan van de Breitner Academie is Tjardo Pompstra. De studentendecaan is het aanspreekpunt voor studenten voor wie bijzondere of persoonlijke omstandigheden van invloed zijn op de studie. Als er bijvoorbeeld sprake is van ziekte of familieomstandigheden dan kan samen met de studentendecaan bekeken worden hoe studievertraging zoveel mogelijk beperkt kan worden. Studenten met dyslexie, een chronische ziekte of een andere functiebeperking overleggen met de studentendecaan hoe het onderwijs kan worden aangepast. Andere mogelijke onderwerpen van een gesprek zijn: twijfels over de gekozen opleiding, vragen over financiele zaken (studiefinanciering), het willen combineren van twee studies of het onderbreken of beeindigen van je studie. Gesprekken met de studentendecaan zijn vertrouwelijk. Er wordt zonder overleg met de student geen informatie aan derden gegeven. 

Wil je een afspraak maken met de studentendecaan, mail dan naar Tjardo Pompstra.

Studeren met een functiebeperking

Je kunt ook gebruik maken van voorzieningen die de AHK aanbiedt, zoals leesondersteuningssoftware en trainingen of begeleiding door de coordinator Studie en Handicap. Meer informatie hierover vind je in de community Studentenzaken op MyAHK.

Je rechten en plichten ten aanzien van het gebruik van studentenvoorzieningen vind je in hoofdstuk 9 van het Studentenstatuut.

Vertrouwenspersonen
Binnen de AHK vinden we een veilige en prettige studeer- en werkomgeving van groot belang. Veiligheid, respect en wederzijds vertrouwen zijn voorwaarden voor een geslaagde studie- en werktijd. Ongewenste omgangsvormen en grensoverschrijdend gedrag zijn dan ook ontoelaatbaar. 
 
De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt bij het signaleren van (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie. Vertrouwenspersonen zijn onafhankelijke, onpartijdige personen. Door de geheimhoudingsplicht die de vertrouwenspersoon heeft kun je openlijk en in vertrouwen je verhaal kwijt. De vertrouwenspersoon zal je opvangen, naar je luisteren en ruimte geven aan je emotie. 
 
Wanneer je dat wenst zal de vertrouwenspersoon met je meedenken, je adviseren, informeren en begeleiden bij het in kaart brengen van mogelijke oplossingen met de voor- en nadelen daarvan en je helpen een keuze te maken. De vertrouwenspersoon zal naast je staan in de keuze die je maakt en je begeleiden en ondersteunen bij het de-escaleren en het beëindigen van het ongewenste gedrag. 
De vertrouwenspersoon zal nooit stappen ondernemen zonder die met jou te hebben besproken en je uitdrukkelijke toestemming te hebben gevraagd.

Je bent vrij in je keuze van een vertrouwenspersoon. Als je liever spreekt met iemand die niet verbonden is aan de AHK, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon bij de arbodienst van de AHK, HumanCapitalCare.

Lees meer over wat de vertrouwenspersonen doen en wie het zijn op pagina Vertrouwenspersonen op MyAHK.

Andere mogelijke hulpadressen:

Centrum Seksueel Geweld https://centrumseksueelgeweld.nl 
0800-0118 (gratis en anoniem, 24 uur per dag bereikbaar)

113 Zelfmoordpreventie https://www.113.nl 
Chat of bel 113 of gratis 0800-0113

 

Delen